بررسی تنگنای طبیعی توسعه فیزیکی شهر جوانرود با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل AHP


متن کامل در سایت امید فایل 

هر اندازه که شهرها گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی، ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای محیط های طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمانها، از مناطق نامساعد معلوم می شود. هدف از انجام این پژوهش علاوه بر بررسی توسعه شهر جوانرود، با توجه به عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیکی در سه دوره گذشته، تعیین نواحی مناسب برای توسعه آتی شهر در منطقه مورد مطالعه، شناسایی و پراکنش آن می باشد. به همین منظور در گام اول دوازده معیار مؤثر در مکانیابی و توسعه شهر ( ارتفاع، شیب، جهت شیب، حریم گسل، حریم آبراهه، حریم لغزش، کاربری اراضی، عوارض ژئومورفولوژی، بارش سالانه، دمای سالانه و خطر زلزله) در نظر گرفته شده است. و با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) معیارهای مذکور بواسطه نرم افزار Expert Choiceوزن دهی گردیدند. در نهایت در محیط نرم افزارGIS اقدام به تهیه نقشه پیشنهادی مکانهای مناسب جهت توسعه شهر در آینده گردید. تناسب زمین برای توسعه فیزیکی به سه طبقه زیاد، متوسط و کم دسته بندی شد و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد که شهر جوانرود در دوره اول توسعه بیشترین رشد فیزیکی را بر روی عوارض ژئومورفولوژیکی داشته است. همچنین در راستای توسعه شهر در آینده، مناسب ترین مکانها در سمت شرق، جنوبشرق و تاحدودی غرب منطقه واقع گردیده است. که این پهنه ها بیشتر منطبق بر اراضی کشاورزی می باشد.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات بانکی : (مطالعه موردی بانک سپه)

متن کامل در سایت امید فایل 

سازمان ها برای پاسخ گویی به نیازهای محیط ایجاد شده اند.یکی از مهمترین عوامل محیطی،مشتری است.اگر سازمان ها بتوانند رضایت مشتریان را تامین،حفظ و یا افزایش دهند،به همان میزان موفق خواهند بود.از این رو سازمان های پیشرو و متعالی همیشه به دنبال کسب اطمینان از رضایت مشتریان هستند.در دنیای رقابتی معاصر،نه تنها حفظ منابع موجود،بلکه جذب منابع جدید چندان کار ساده ای به نظر نمی رسد.تنها بنگاه ها یا سازمان هایی در این زمینه موفقند که بتوانند قدرت رقابتی خود را با بالا بردن سطح کیفیت کالاها و خدمات با توجه به نیازهای مشتریان افزایش دهند.نظام بانکی که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسؤلیت بسیار سنگینی را دارد،از این امر مستثنی نیست.
تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان،کارشناسان و مدیران سازمان های تجاری صورت می گیرد،نشان دهنده آن است که در حال حاضر رضایتمندی مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها به شمار می آید.بنابر این شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان به عنوان یک عامل کلیدی در امر بهبود میزان رضایت مشتریان، از نیازهای اساسی بانک های امروزی به شمار می رود .
لذا هدف از این تحقیق اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات بانکی می باشد. در این راستا به کمک روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای در محیط فازی ،اوزان اهمیت معیارهای مؤثر بر رضایت مشتریان تعیین شده و سپس با استفاده از روش آنالیز اهمیت _عملکرد ، اولویت بندی معیارهای فوق مشخص گردید . در نهایت با استفاده از نتایج مراحل قبل یک نمونه سیستم خبره فازی فرضی در مورد معیارهای مدل طراحی و تهیه گردید.

ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مراکز انتظامی در سطح شهرها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه‌ی موردی : کلانتری ها و ایستگاه های پلیس شهر زنجان

متن کامل در سایت امید فایل 

کلانتری‌هااز مهم‌ترین مراکز خدمات رسانی در شهرها هستند که با ایجاد امنیت و آسایش جسمی و روانی شهروندان، نقش مهمی در توسعه ی شهرها دارند. به دلیل کثرت و پیچیدگی جرایم موجود در شهرها، سرعت بالای وقوع برخی جرایم نظیر سرقت و قتل و نیز وجود مجرمین حرفه ای متعدد، ضرورت توجه به مکان بهینه ی استقرار پلیس بیش از پیش معلوم می‌شود. در این تحقیق شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. این شهر با داشتن جمعیت 388،796 نفر بر اساس آمار سال 1390 و وسعت تقریبی 5000 هکتاری، تنها دارای 5 واحد کلانتری است که با توجه به رشد جمعیت و وسعت شهر به ویژه در سال های اخیر دارای کمبودهایی در زمینه ی دسترسی به این کاربری است. موضوع مورد بررسی در این تحقیق تحلیل فضایی کلانتری‌ها موجود در سطح شهر زنجان با هدف مکان یابی کلانتری‌های جدید و یا تغییر موقعیت کلانتری‌های فعلی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و تسریع روند حضور نیروهای پلیس در مواجه با انواع جرایم است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش تحلیل شبکه (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد الگوی پراکنش کلانتری‌ها و ایستگاه‌های پلیس در شهر زنجان از توزیع ناعادلانه ای برخوردار است، به گونه ای که دو کلانتری 11 و 12 در فاصله ی مکانی نزدیکی از یکدیگر واقع شده‌اند در حالی که شهرک های جدید الاحداث شهر نظیر گلشهر کاظمیه با تراکم جمعیتی بالا، فاقد کلانتری یا ایستگاه پلیس است، از سوی دیگربا وجود گسترش فیزیکی شهر در سال‌های اخیر و پیدایش شهرک‌های مسکونی و غیر مسکونی فراوان در پیرامون آن، هیچ تغییری در تعداد کلانتری‌های موجود ایجاد نشده است. در نهایت با به‌کارگیری مدل (AHP)و قابلیت‌های ابزاری محیط (GIS)و در نظر گرفتن استانداردهای موجود محل 3 کلانتری جدید مکان یابی و پیشنهاد گردید.