ارزیابی میزان موفقیت گونه های کاشته شده در پارک چغاسبز ایلام با هدف معرفی گونه های مناسب برای جنگل کاری در مناطق مشابه


متن کامل در سایت امید فایل 

این مطالعه با هدف ارزیابی گونه های کاشته شده کاج بروسیا، سرو نقره ای و سرو شیراز در پارک جنگلی چغاسبز در جنوب شرقی شهر ایلام و مکانیابی مناطق مناسب برای کاشت این گونه ها در مناطق مشابه این منطقه انجام گرفت. به منظور بررسی کمی و کیفی گونه های کاشته شده در پارک با هدف معرفی گونه‌های سازگار در منطقه تعداد 30 قطعه نمونه به روش تصادفی سیستماتیک در منطقه برداشت شد. بر اساس نتایج کاج بروسیا داری بیشترین و سرو شیراز دارای کمترین میزان زنده مانی در منطقه بودند، نتایج همچنین نشان داد که شیب و جهت جغرافیایی و نیز فاصله از جاده دارای اثر معنی دار بر مشخصه های اندازه گیری شده شامل قطر برابر سینه، ارتفاع، میزان لاشبرگ، سطح تاج پوشش و شادابی درختان می باشند. مجموع برآیند مطلوبیت رشد گونه های مورد نظر در جهت های شمالی و شرقی و شیب های کمتر از 20 درصد بودند، فواصل نزدیک به جاده دارای رشد و زنده مانی مطلوب و شادابی کمتری نسبت به فواصل دورتر از جاده بودند، همچنین نتایج حاصل از مکان یابی مناطق مناسب برای جنگل‌کاری نشان داد که کاج بروسیا داری بیشترین مساحت با توان خوب برای جنگل‌کاری مجدد در پارک را دارد و نیز نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیز نشان داد که از کل مساحت پارک تنها در حدود 38 درصد منطقه دارای توان خوب برای جنگل‌کاری مجدد با گونه های مورد بررسی را دارد.

تحلیل گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT

متن کامل در سایت امید فایل 

هدف از این تحقیق تحلیل گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه‌ی خبرگان در امر گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دادند که تعداد 30 نفر برای اجماع نظر در مرحله اول و 20 نفر برای اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دوم، به شکل هدفمند از بین اساتید گردشگری و مدیریت ورزشی و نیز مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان، و اداره کل گردشگری استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه اول جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها در استان آذربایجان شرقی، و پرسشنامه دوم جهت اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی بود. روایی این پرسشنامه‌ها توسط چند تن از اساتید صاحب نظر در حیطه گردشگری و ورزش مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه اول با استفاده از آلفای کرونباخ (0/93 α =)، و پایایی پرسشنامه دوم با محاسبه نرخ سازگاری (0/1 > نرخ ناسازگاری) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی (ضریب کندال و آزمون فریدمن)، روش تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نرم افزار SPSS 18 و Expert Choice 11 صورت گرفت. در این مطالعه میدانی 9 فرصت، 19 تهدید، 5 قوت و 19 نقطه ضعف برای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی مورد شناسایی قرار گرفت. در اولویت‌بندی به این شاخص‌های شناسایی شده از مرحله قبل بیشترین امتیاز در فرصت‌ها و تهدیدها به عوامل سیاسی(به ترتیب 0/358، 0/342) ، در ضعف‌ها به عوامل فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش (0/322) و در قوت‌ها به مدیریت و هماهنگی (0/634) اختصاص یافت. مهمترین مشکلات گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی از دیدگاه خبرگان، فقدان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه‌ی گردشگری ورزشی، تفاوت در سیاست گذاری‌ها، نبود استراتژی مشخص، تورم و افزایش قیمت‌ها و عدم سرمایه گذاری در بخش گردشگری ورزشی بود. تجزیه و تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ، نشان داد که استراتژی گردشگری ورزشی استان به دلیل بالا بودن میزان تهدیدها و نقاط ضعف در منطقه استراتژی‌ تدافعی قرار گرفته است. سازمان‌هایی که استراتژی ‌آنها تدافعی می‌باشد، هدف آنها کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در واقع چنین سازمانی برای بقای خود مبارزه خواهد کرد. بنابراین به روز نمودن اماکن و امکانات ورزشی استان، آموزش و تعلیم نیروهای داوطلب جوان و استفاده از آنها، استفاده از پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌ی گردشگری ورزشی استان، فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در عامه مردم برای گردشگری ورزشی، نمونه‌‌هایی از استراتژی‌های پیشنهادی است که برای به حداقل رساندن جنبه‌های آسیب پذیر و نقاط ضعف گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی، می‌توان از آنها استفاده کرد.

شناسایی و تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون

متن کامل در سایت امید فایل 

اکوتوریسم و ژئوتوریسم یکی از گرایش‌های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه‌های گردشگری است که به معرفی چشم‌اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد، شهرستان کازرون به علت داشتن میراث‌های طبیعی، دارا بودن پدید‌ه‌های جالب ژئومورفولوژیکی، ویژگی‌های متنوع اقلیمی و چشم‌اندازهای جالب اکولوژیک، همچنین ویژگی‌های محیطی منحصربه فرد، از منظر توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارای پتانسیل‌های مناسبی است، معرفی ژئومورفوسایت های شهرستان کازرون و ارائه صورت وضعیت توان‌های اکوتوریسمی آن‌ها و این که مکان‌های معرفی شده قابلیت طرح به عنوان مکان توریستی ژئومورفولوژیکی را دارند از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشد.بر اساس روش پرالونگ میزان توانمندی گردشگری یک ژئومورفوسایت از چهار جهت (زیبایی ظاهری،علمی،فرهنگی– تاریخی و اجتماعی_اقتصادی)قابل بررسی است.ارزش این مکان‌هاعمدتاً به دلیل بالابودن ارزش علمی آن‌هاست. دشواری دسترسی، دوری از مراکز جمعیتی، عدم معرفی توانمندی‌های منطقه، نوع نگرش مردم به گردشگری و نحوه گذران اوقات فراغت، مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش مجموع ارزش‌های محاسبه شده هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی ژئومورفوسایت ها نشان می‌دهد که دشت شاپور به علت ارزش تاریخی و باستانشناسی و چشم انداز زیبا، با اهمیت‌ترین ژئومورفوسایت منطقه می‌باشد. پس از تهیه نقشه پهنه بندی اکوتوریسمی منطقه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اکثرژئومورفوسایت های مورد مطالعه در پهنه‌هایی با جذابیت بالا قرار گرفتند و نشانگر این است که مکان‌های طرح شده قابلیت طرح به عنوان یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را دارند و می‌توان آن‌ها را جزو منابع طبیعی و گردشگری منطقه به شمار آورد.

طراحی مدل پیش‌بینی چرخه عمر محصول در صنعت کاشی و سرامیک: کاربرد ترمودینامیک

با پیشرفت مدل های پیش بینی کننده عملکرد محصولات جدید ، کاربرد زمینه ها و مفاهیم مختلف چرخه عمر محصول نیز توسعه یافته اند. تی سنگ (2003) مدلی اصلاحی را در مورد چرخه عمر محصول ارایه کرده و در آن از علم فیزیک نیز بهره برده است. اصول اساسی ترمودینامیک با فرض در پیش گرفتن فعالیت های بازاریابی متنوع در پیش بینی چرخه عمر محصول به کار گرفته شده اند. اما تابحال مطالعه ای تجربی بر مبنای یافته های وی صورت نپذیرفته است.

متن کامل در سایت امید فایل 

اولین هدف این تحقیق به کارگیری مدل بازاریابی مربوطه و توسعه مدل سلسله مراتبی فعالیت های بازاریابی جهت شناسایی عوامل مرتبط و اندازه گیری سطح فعالیت های بازاریابی به کار گرفته شده در شرکت است.دومین هدف این تحقیق انجام تحقیقی تجربی بر مبنای پیشنهادات تی سنگ می باشد. سایزی از محصولات کاشی دیواری به عنوان محصول مورد مطالعه انتخاب شده است. پرسشنامه ای سلسله مراتبی تهیه شده و در میان مدیران پروژه ،بازاریابی و معاونین فروش شرکتهای کاشی پارس ، الوند و نیلو که همگی شرکتهای سهامی عام بوده و زیر مجموعه شرکت مادر هولدینگ صدر تامین می باشند ، توزیع گردید. 11 پاسخنامه از پرسشنامه های توزیع شده واصل گردید. تست سازگاری برای بررسی روایی و پایایی پاسخ ها انجام شد.
با استفاده از تحلیل AHP و فرآیند شبیه سازی ، نمودارهای شبیه سازی شده ای به دست آمد که نشان می دهد که با در پیش گرفتن فعالیت های بازاریابی بیشتر چرخه عمر طولانی تر بوده و مقدار بیشینه فروش محصول در مرتبه ای بالاتر خواهد بود.تفاوت هایی میان چرخه عمر محصول شبیه سازی شده و واقعی مشاهده گردید.