تحلیل چگونگی یادگیری کارکنان از تغییر سازمانی


در قرن بیست و یکم تغییر سازمانی جزئی از ماهیت سازمان‌ها گردیده به این معنا که در محیط پیچیده و رقابتی امروز، سازمان‌ها برای بقا و پویایی خود، ناگریز از تغییر مداوم در ساختارها، وظایف و روش‌های کاری خود هستند. در این میان منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه هر سازمان به شدت تحت تأثیرات این تغییرات قرار دارند. تاکنون تحقیقات مفصلی در ارتباط با جنبه‌های مختلف تغییر سازمانی از جمله مقاومت در برابر تغییر سازمانی و ... انجام شده اما در مقابل مطالعات اندکی در ارتباط با تجربه کارکنان در مسیر تغییرات، نگرش‌ها و باورهای ایشان نسبت به تغییر و اداره محیط جدیدِ پس از تغییر جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها صورت پذیرفته است. به بیان دیگر تاکنون محققان کمی" چگونگی یادگیری کارکنان از تغییر سازمانی" را بررسی نموده‌اند. همچنین طبق مطالعات انجام شده عمده یادگیری کارکنان در محل کار به روش‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. در این تحقیق محقق بر آن بوده تا با توجه به مطالب ذکر شده به مطالعه "چگونگی یادگیری کارکنان از تغییر سازمانی" در محیط شرکت‌های ایرانی بپردازد.

متن کامل در سایت امید فایل 

سؤالات اصلی این تحقیق به این ترتیب بوده‌اند: "ماهیت یادگیری که بین کارکنان سازمان پس از یک سازمان‌دهی مجدد و تغییر ساختار صورت می‌پذیرد چیست؟ موانع و محدودیت‌های این یادگیری از تغییر چیست؟ چه مواردی تسهیل‌کننده فرایند یادگیری از تغییر است؟" استراتژی تحقیق، کیفی با رویکرد مطالعه موردی بوده است. از مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی برای بررسی پیشینه تحقیق و از مصاحبه و گزارش وقایع حساس به عنوان ابزار اصلی و از بررسی اسناد و مدارک و مشاهده غیر مستقیم به عنوان ابزار فرعی جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت "کانون تفکر آینده" تشکیل‌ داده‌اند که سال گذشته در معرض یک سازمان‌دهی مجدد و تغییر ساختار و وظایف قرار گرفته‌اند و از نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد استفاده شده است. کلیه داده‌های حاصله به روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شده‌اند و در نهایت شش موضوع اصلی به عنوان یافته‌های این تحقیق استخراج گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که وظایف کارکنان در سطوح مختلف سازمانی به طرق مختلف دستخوش تغییر شده است و کلیه کارکنان به روش-های غیررسمی موفق به یادگیری وظایف و مسئولیت‌های جدید خود گردیده‌اند. همچنین پیامدهای تفکری و احساسی نسبت به تغییر در سطوح مختلف سازمان متفاوت بوده است. نقاط قوت و ضعف سازمانی که باعث تسهیل‌گری یا مانع یادگیری افراد در محیط جدید بوده‌اند شناسایی شده و مشخص گردید که برخی مشکلات موجود، بنیادی بوده و از بدو تأسیس سازمان تاکنون رفع نگردیده‌اند.