اندازه‌گیری سیانید در پسابهای صنعتی ذوب آهن به روش اسپکتروفتومتری


متن کامل در سایت امید فایل 

یک روش حساس و انتخابی برای تعیین مقادیر بسیار کم سیانید بروش اسپکتروفتومتری در پسابهای صنعتی بکار برده شده است . این روش بر اساس اندازه‌گیری جذب ترکیب رنگی (بنفش مایل به قرمز) حاصل از واکنش معرف پیریدین-باربیتوریک اسید بایون سیانید (بصورت کلرید سیانوژن) می‌باشد. اندازه‌گیری در طول موج ماکزیمم ؟581 nm انجام شده است . حد تشخیص (LOD) روش مذکور 0/002 ppm است . با استفاده از این روش ، مقدار سیانید موجود در نمونه‌های پساب صنعتی ذوب آهن اصفهان، در محل تخلیه پساب (استخر صنعتی) در زمانهای پاییز 1377 و بهار 1378، بدو صورت کل سیانید و سانید آزاد اندازه‌گیری شده است . با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد که پساب ورودی به استخر بطور عمده شامل کمپلکس آهن-سیانید و پساب داخل استخر عمدتا بصورت سیانیدهای صنعتی ذوب آهن از حد مجاز (0/2ppm) کمتر است .