مقایسه تاثیر مصرف هفتگی و روزانه آهن خوراکی بر هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار کرمانشاه


متن کامل در سایت امید فایل 

کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از علتهای مرگ و میر مادران باردار است. در زمان بارداری نیاز مادر به آهن افزایش می یابد که این نیاز توسط مقدار آهن موجود از مواد غذایی برطرف نمی شود. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کم خونی فقر آهن باعث زایمان زودرس و افزایش مرگ و میر مادران می شود. همچنین تحقیقات نشان می دهد که وزن زمان تولد، دور سر، دور سینه، دور بازو و طول قد نوزادان متولد شده از مادران آنمیک از نوزادانی که مادران آنها سالم بوده اند کمتر است و بنابراین ضرورت دادن آهن به مادران باردار در طی بارداری مشخص می شود و از آنجائی که آهن خوراکی از هفته بیستم بارداری و به صورت روزانه داده می شود و با توجه به عوارض آن که عبارتند از تهوع و استفراغ و کرامپهای شکمی و مساله استقبال نکردن مادران نظر به دادن آهن به صورت هفتگی مطرح می شود. در مطالعات انجام شده دادن آهن به صورت هفتگی هم جذب بهتر آهن را به دنبال خواهد داشت و هم کمتر بودن عوارض گوارشی آن را. در این راستا ما نیز تصمیم به اجرای این طرح گرفته ایم که علاوه بر مزایایی فوق افزایش تمایل مادران به مصرف قرص آهن و کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از تجویز آهن روزانه را به دنبال خواهد داشت. در راستای اجرای این طرح از سه نقطه مختلف شهر سه درمانگاه به نامهای درمانگاه رشیدی، رفعتیه و ثامن الائمه مسکن انتخاب شدند و از هر سه مرکز جمعا 173 بیمار که به صورت تصادفی پذیرش شده بودند. انتخاب شدند و به دو گروه روزانه (88) نفر و هفتگی (85) نفر تقسیم شدند. از هفته بیستم بارداری به گروه روزانه روزی یک قرص فروس سولفات 325 میلی گرم که محتوی آهن حدودا 65 میلی گرم است تجویز شد و افراد گروه هفتگی، هفته ایی دو قرص فروس سولفات مصرف می نمودند. قبل از شروع مصرف قرصها و در هفته های 32-28 و اخر حاملگی - 32، هموگلوبین و هماتوکریت و فریتین مادران باردار سنجیده شد. بعد از جمع آوری و مقایسه نتایج در دو گروه مصرف کننده تفاوت معنی داری از نظر هموگلوبین و هماتوکریت و فریتین وجود نداشت. همچنین وزن زمان تولد و دور سر هنگام تولد نوزادان متولد شده نیز بررسی و مقایسه گردید که از این نظر هم تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. بنابراین طبق نتایج حاصله که بیانگر اثر یکسان دو رژیم روی هموگلوبین و هماتوکریت و فریتین مادر است می توان رژیم هفتگی را جایگزین مناسبی برای رژیم متداول روزانه دانست.

بررسی عملکرد شیپور استاش در گروهی از زنان و مردان سالم با شنوایی هنجار 18 تا 25 ساله

متن کامل در سایت امید فایل 

یکی از علل عمده ایجاد انواع اوتیتهای گوش میانی سود عملکرد لوله استاش است. که این سود عملکرد، موجب عدم تهویه مناسب گوش شده و نتیجتا باعث ایجاد اختلال فشار می گردد. در حقیقت سوء عملکرد شیپور استاش بستری مناسب برای رشد سایر بیماری هاست. شناسایی و در سپس بر طرف کردن مشکلات ناشی از اختلال عملکرد لوله استاش، انجام آزمونهایی همچون Inflation-Deflation به منظور ارزیابی عملکرد آن لازم می گردد. اما برای تعیین عملکرد غیر طبیعی شیپور استاش، به میزان هنجار جهت مقایسه نتایج بدست آمده در موارد بیمار، با آن نیازمندیم، در این پژوهش عملکرد شیپور استاش در گروهی از مردان و زنان 25-18 ساله که هیچ گونه سابقه درگیری اتولوژیک و عفونت اخیر دستگاه تنفسی فوقانی نداشته اند. با استفاده از دو تست Inflation-Deflation مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به عنوان مقادیر هنجار این گروه تعیین گشته است. نتایج این پژوهش حاکی از اینست که میانگین تغییرات فشار گوش میانی نسبت به حالت استراحت پس از انجام تست Inflation و Deflation در گوشهای راست و چپ، همینطور در موقعیتهای خشک و مرطوب و بین خانمها و آقایان اختلاف معنی داری ندارد.

شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بانوان استان مرکزی

متن کامل در سایت امید فایل 

از آنجا که زنان در جامعه اسلامی، بعنوان نیمی از اجتماع مورد توجه قرار گرفته‌اند، لذا رسیدگی به وضعیت انان نیز نیاز به شناخت کافی از وضعیت آنها در ابعاد گوناگون اجتماعی: فرهنگی، اقتصادی و .... دارد. طرح مذکور سعی بر آن داشته تا با بررسی شاخصهای مختلف از جمله: جمعیتی زنان، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ضمن دستیابی به آمار و اطلاعات لازم در این زمینه‌ها، موضوعات مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا با شناخت کافی از وضعیت و نیازمندیها، در جهت رفع معضلات موجود گام بردارد. لازم به ذکر است این طرح طی 2 مرحله انجام گرفته که مرحله اول آن در سال 1370 انجام شده است .

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس

هدف این پژوهش "بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت سهتمی آب منطقه ای فارس" بود. جامعه آماری پژوهش شامل، 424 نفر کارکنان شاغل در شرکت بوده که تعداد 127 نفر به صصورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه بهره وری مدل اچیو بود. یافته های پژوهش با استفاده از روش همبستگی، آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:
1-بین فرهنگ سازمانی و بهره وری رابطه معنادار وجود دارد و مولفه های امتناع از ریسک، فرد گرایی رابطه ای معکوس با بهره وری دارند به طوری که با کاهش این دو متغیر، بهره وری افزایش می یابد.
2-مولفه فاصله قدرت رابطه مستقیم با بهره وری دارد یعنی با افزایش فاصله قدرت، بهره وری افزایش می یابد.
3- بین مولفه های فرد گرایی و سابقه کار رابطه معکوس وجود دارد یعنی با کاهش این دو متغیر، بهره وری افزایش می یابد.

متن کامل در سایت امید فایل 

4-بین مولفه های مردگرایی و میزان تحصیلات با بهره وری رابطه وجود ندارد.