شمه‌ای از وضعیت زنان استان خراسان (در سال 1370)


متن کامل در سایت امید فایل 

این طرح شمه‌ای از وضعیت کلی جامعه زنان استان را از حیث جمعیت ، خصوصیات اجتماعی، وضع سواد و تحصیلات ، وضع فعالیت و اشتغال به تصویر کشده است .

بررسی رابطه چاقی با افسردگی

متن کامل در سایت امید فایل 

از آنجا که چاقی عامل خطر برای بیماریهای قلبی عروقی، فشار خون و سکته و ... می‌باشد مساله اضافه وزن و چاقی در حال حاضر در اکثر کشورها مورد توجه پزشکان و متخصصین تغذیه قرار گرفته و بطور معمول از جنبه زیبائی ظاهری و تا حدودی بیماریهای جسمانی - به آن توجه می‌شود، در حالیکه مطالعات روانشناختی نشان داده است که این مساله - با بروز افسردگی نیز در اشخاص مختلف می‌تواند همراه باشد و سوابق تحقیقاتی در این مورد در - بعضی کشورها تائیدکننده این امر است . و نیز از آنجائیکه که متاسفانه در کشور ما اهمیت حفظ وزن متعادل و تاکید بر روی چاقی بعنوان یک Risk factor (عامل خطر) برای ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها بخوبی به عموم مردم شناسانده نشده است و بخصوص مساله چاقی و اضافه وزن بهیچ‌وجه با تعارضات و مشکلات روانی افراد مرتبط دانسته نشده است ، در این پژوهش سعی شده است که اطلاعاتی هر چند مختصر ولی کامل در مورد عواقب عدم تعادل وزن بدن بخصوص از جنبه روانی و رفتاری آن ارائه شود و به جرات می‌توان گفت این تحقیق اولین کار یا تحقیق در این مورد یعنی رابطه چاقی و افسردگی در کشور می‌باشد. به منظور بررسی رابطه این دو - 2، متغییر یعنی چاقی و افسردگی در دانشکده علوم تغذیه و انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای به تهیه پرسشنامه مربوط و تعیین نمونه‌ای از مرادن و زنان چاق در مراکز عمومی شهر تهران مبادرت شد. این تحقیق انجام شد و پس از گردآوری و - بازبینی پرسشنامه و استخراج داده‌ها نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام گردید.

شناسايي واولويت‌بندي عوامل مديريت منابع انساني موثر بر ارتقاء کارآيي کارکنان

متن کامل در سایت امید فایل 

موفقیت هر سازمانی در گروی معطوف کردن کانون توجه آن سازمان بر استعدادهای منحصر به فرد کارکنان آن و تبدیل صحیح این استعدادها به عملکردی پایدار نهفته است. تأثیر عوامل مدیریت منابع انسانی بر کارآیی کارکنان از اهمیت فزآینده ای برخوردار است، با شناسایی این عوامل و بهبود و تقویت آنها می توان شاهد رشد و پیشرفت روز افزون سازمانها بود. تلاش در جهت ارتقاء کارآیی کارکنان، امکان کشف استعداد های نهفته در آنان را ایجاد کرده و آنان را برای اداره بهتر امور آماده می سازد، پژوهش حاضر برآن است تا عوامل مدیریت منابع انسانی مؤثر برارتقاء کارآیی کارکنان در ستاد پلیس راهنمایی ورانندگی را بررسی نماید. لذا با طرح سه فرضیه کار را شروع نمود و پس از آشنایی کامل با ماهیت مسأله در مرحله نخست با انجام مصاحبه با خبرگان و مدیران سه عامل مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکردمناسب کارکنان، مشارکت دادن کارکنان درتصمیم گیری ها و اجرا دوره های کارآموزی) انتخاب و سپس بوسیله پرسشنامه تأثیر این عوامل برکارآیی کارکنان سنجیده شد. و در پایان با تعیین اولویت بندی عوامل موصوف بصورت درون گروهی و کلی، اهمیت هریک از عوامل مشخص شد . طی این اولویت بندی عامل « مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریها» در اولویت نخست و « اجرای دوره های کارآموزی و ارزیابی عملکرد کارکنان» در اولویت های بعدی قرار گرفته اند.