بررسی امکان انتقال نر عقیمی سیتوپلاسمی به تعدادی از واریته های برنج ایرانی از طریق امتزاج پرونوپلاست


متن کامل در سایت امید فایل 

با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی ثبت شده در مورد ارقام موجود در موسسه تعداد 16 رقم انتخاب و با واریته نر عقیم سیتوپلاسمی (58025) تلاقی داده شد که 10 عدد از این تلاقی ها با موفقیت انجام پذیرفت. با بررسی F1 های حاصله ارقامی که پاسخ مثبت به نر عقیمی می دهند (یعنی F1 آنها عقیم است) انتخاب خواهند شد و مراحل کشت جنین، تهیه سوسپانسیون سلولی و تهیه پروتوپلاست و امتزاج پروتوپلاست بر روی بذر حاصله از این ارقام انجام خواهد پذیرفت.

بررسی و مقایسه و سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آذربایجان غربی

متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور دستیابی ارقام یا لاین مطلوب از نظر عملکرد و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه آذربایجان غربی و مقاوم به سرما و متحمل در مقابل آفات و بیماریها (با توجه به حساسیت رقم گرده محلی به بیماریهای لکه قهوه ای) تعداد 10 لاین و رقم حاصل از آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد 28 لاین مقاوم به سرما ارسالی از معاونت مازندران و 54 لاین و رقم ارسالی از مراکز مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قره ضیاء الدین و زیوه (مناطق عمده کشت برنج در استان) در دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند. کشت مستقیم و عملیات داشت شامل کوددهی، وجین و آبیاری و برداشت و عملیات بعد از برداشت بصورت دستی انجام گرفت. طی فصول زراعی از صفات مختلف شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد پر و پوکی، واویه برگ پرچم طول و عرض برگ پرچم و برگ زیر پرچم، تعداد پنجه، تعداد روز تا 65% خوشه دهی و تعداد تا 65% رسیدگی، تیپ خوشه و مقاومت به بیماریها و نهایتاً عملکرد و وزن هر دانه یاداشت برداری و بذر بعد از توزین جهت تجزیه کیفی از نظر تعداد آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل به موسسه ارسال شدند. نتایج اولیه حاصل از تجزیه مرکب با توجه به عدم معنی دار بودن تست بار تلت نشان از برتری عملکرد ارقام و لاینهای K39-66-1-1-2, L1Ido و IR14-1-1-2-74014 هر کدام به ترتیب با میانگین عملکرد 8، 5059، 8، 50338، 3، 4940 کیلوگرم در هکتار می باشند.

بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی اصفهان

متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور تعیین مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی در این تحقیق زمان گلدهی و میزان باروری ارقام گلابی کوشیا، سردرود و بارتلت بعنوان تلقیح کننده و ارقام گلابی سبری، شاه میوه، نطنزی بعنوان تلقیح شونده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه خمینی شهر و نطنز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که رقم کوشیا با 90 درصد تداخل زمان گلدهی و 5 درصد باروری برای گلابی رقم سبری، رقم بارتلت با 85 درصد تداخل زمان گلدهی و 2/5 درصد باروری برای گلابی رقم شاه میوه و رقم سردرود و شاه میوه با 80 درصد تداخل زمان گلدهی و 5/4 درصد باروری برای گلابی رقم نطنزی مناسبترین تلقیح کننده بوده اند.

بررسی مقدماتی در توده‌های بومی ذخایر توارثی گندم (در شرایط دیم)

متن کامل در سایت امید فایل 

در بهار سال زراعی جاری 170 رقم از گندمهای استان زنجان و آذربایجان‌شرقی به منظور مشخص کردن تیپ رشد در کرتهای به طول 2/5 مت در چهار ردیف کشت گردید. بازاء هر ده رقم دو کرت از ارقام سبلان و سرداری به عنوان شاهد کشت شد. در پائیز نیز به منظور تعیین میزان مقاومت به شرایط محیط دیم. تعیین خصوصیات مورفولوژیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . نتیجه پس از اتمام طرح گزارش خواهد شد.