بررسی رابطه‌ی بین هوش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی با کیفیت ارائه‌ی خدمات در آنها


متن کامل در سایت امید فایل 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت ارائه ی خدمات در آنها می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه ی هوش سازمانی (مدل آلبرخت) و لیب کوال صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش حاضر برای سنجش هوش سازمانی کتابخانه، شامل تمامی مدیران و کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی است که تعداد آنها 62 نفر می باشد که به علت محدودیت جامعه، تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفتند.جامعه ی پژوهش یرای سنجش کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری) نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 دانشگاه علامه طباطبایی است که تعداد جامعه در این قسمت برابر با 6497 نفر است. که از بین آنها 361 نفر به روش تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پزوهش نشان داد که هوش سازمانی کلی کیفیت ارائه ی خدمات در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی را پیش بینی می کند که مقدار واریانسی که تو سط مولفه های هوش سازمانی تبیین می شود برابر با 69% بود. همچنین نتایج پزوهش نشان داد از بین مولفه های هوش سازمانی، مولفه های چشم انداز استراتژیک با ضریب همبستگی 66/. ، سرنوشت مشترک با ضریب همبستگی 79/. ، میل به تغییر با ضریب همبستگی 45/. ، اتحاد و توافق با ضریب همبستگی 45/. و کاربرد دانش با ضریب همبستگی 55/. رابطه ی معناداری با کیفیت ارائه ی خدمات داشته اند. همچنین مولفه روحیه با ضریب همبستگی 039/. و فشار عملکرد با ضریب همبستگی054/- رابطه ی غیر معناداری با کیفیت ارائه ی خدمات داشته اند.

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

متن کامل در سایت امید فایل 

در صنعت بانکداری در مقایسه با سایر صنایع خدماتی، ایجاد خدماتی با کیفیت بالا رضایت مشتری را افزایش داده و منجر به سودآوری بیشتر می گردد. خدمات با کیفیت، زیان ناشی از مشتری را کاهش، وفاداری او را افزایش، فرصتهای فروش و تبلیغات کلامی مثبت را افزایش داده که همه ی این امور تصورات مشتریان از شرکت را بهبود می بخشد. امروزه بسیاری از صنایع توجه زیادی به کیفیت خدمات و تامین رضایت مشتریانشان دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهر اصفهان بوده است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که جهت تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بخش بانکداری در شهر اصفهان انجام گرفته است. کلیه ی مشتریان حقیقی بانک تجارت در شهر اصفهان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند که از میان آنان 120 نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است که جهت اطمینان از مناسب بودن این ابزار پایایی آن محاسبه گردید که ضریب آلفای کرونباخ برابر 92/. بدست آمد که ضریب معتبر و قابل قبولی است و برای تحلیل فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ویژگی فیزیکی خدمات، الزامات فنی و رسیدگی به شکایات مشتریان بر رضایت آنان بی تاثیر است و تنها غنی سازی خدمات و سهولت دریافت می تواند رضایت مشتریان را افزایش دهد

رابطه شخصیت کارکنان با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

متن کامل در سایت امید فایل 

هدف این تحقیق بررسی رابطه شخصیت کارکنان با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات به منظور کسب دستاوردهایی در جهت استخدام افراد مناسب در سازمان تأمین اجتماعی است. بدین منظور از مدلی استفاده شد که برونگرایی، هوشیاری، سازگاری، ثبات احساسی و گرایش به تجربه کارکنان را بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات موثر نشان می دهد. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه IPIP و SERVPERF استفاده شد که به ترتیب شخصیت کارکنان و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات را مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق کارکنان و مشتریان شعب سازمان تأمین اجتماعی در تهران هستند. نتایج تحقیق نشاندهنده ارتباط مثبت پنج بعد شخصیت با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات است.

طراحي مدل رياضي مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني (مطالعه موردي بانک تجارت)

متن کامل در سایت امید فایل 

هدف از این پژوهش، طراحی مدل ریاضی مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک تجارت جهت بهبود عملکرد بانک با اطمینان از نقدینگی کافی و به حد مطلوب (حداقل) رساندن ریسک موجود در ترازنامه می‌باشد. از میان مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی، از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی (GP) که قابلیت بالاتری در مدل‌سازی مسایل با اهداف متعدد و خصوصاً متضاد و همچنین امکان انجام عملیات مقایسه‌ای بین اهداف را فراهم می‌آورد، بهره گرفته شده است. پارامترهای اصلی مدل (مقادیر انواع سپرده‌ها) با استفاده از الگوی سری زمانی باکس- جنکینز (ARIMA) برای افق برنامه‌ریزی، محاسبه و پیش‌بینی شد و به عنوان داده‌های ورودی به مدل ارائه ‌گردید. با توجه به اینکه اولویت اهداف تصمیم‌گیری به صورت کمی قابل تعیین نبودند لذا ضرایب اهداف در تابع هدف با استفاده از پرسشنامه ماتریس تصمیم‌گیری و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین و در نهایت مدل برنامه‌ریزی آرمانی متناسب با فضای مسئله برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک طراحی شد. با مقایسه نتایج مدل با عملکرد بانک، مدل برنامه‌ریزی آرمانی ارائه شده حاشیه سود بانک و سهم بازار را در کنار رعایت الزامات و محدودیت‌های قانونی و داخلی از قبیل نسبت کفایت سرمایه و نقدینگی، حداکثر نمود. کلیه اولویت‌های اهداف تعریف شده در سه سطح به طور کامل تأمین و در زمینه تخصیص دارایی‌ها هم تخصیص حاصل از مدل به تخصیص بهینه منابع منجر گردید.