بررسی قابلیت رتون دهی ارقام اصلاح شده و لاینهای امیدبخش


متن کامل در سایت امید فایل 

این طرح در سال 1379 به تصویب رسید ولی به علت مشکل کم آبی در سال اول نتیجه جه خوبی از این آزمایش بدست نیامد. لذا در سال 1380 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با 10 رقم و لاین اصلاح شده در چهار تکرار اجراء شده است. بعد از رسیدگی محصول اصلی، هر یک از ارقام برداشت شده و میزان محصول آن محاسبه شده و سپس مقدار 50 کیلو کود اوره در زمین اضافه و بعد از جوانه دار شدن مجدد گیاه از قسمت طوقه هر ساقه آبیاری انجام شده است. ارزیابی ها نشان داد که عمده ارقام پرمحصول معرفی شده بجز رقم فجر و ساحل از قابلیت رتون دهی خیلی پائینی برخوردارند بطوریکه در بعضی از ارقام مانند ندا و لاینهای 7162، 7165، 7602، 7604 می توان گفت هیچگونه محصول رتون که از نظر اقتصادی به صرفه باشد قابل برداشت نیست.

جستجوی منابع مقاومت در مقابل بیماری شیت بلایت و بلاست

متن کامل در سایت امید فایل 

نتایج حاصل از مقاومت ارقام نسبت به بیماری شیت بلایت نشان می‌دهد که کلیه ارقام برنج مورد آزمایش اعم از اصلاح شده و محلی در خزانه شیت بلایت مبتلا به بیماری می‌شوند و هیچکدام از ارقام آزمایشی نسبت به بیماری مقاوم نیستند. در این بررسی از 68 لاین و رقم مربوط به آزمایشات مشاهده‌ای، مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای امیدبخش تعداد 37 لاین و رقم درجه آسیب (DD) از میانگین 6/73 کمتر بوده و درجه شدت بیماری (DS) تعداد 37 لاین و رقم کمتر از میانگین 16/66 بوده است و تقریبا تمام ارقام محلی نیمه مقاوم و یا نیمه حساس و ارقام اصلاح شده حساس و یا خیلی حساس می‌باشند و در واقع میزان حساسیت ارقام نسبت به بیماری مزبور متفاوت بوده و نتایج نشان می‌دهد که ارقام اصلاح شده به علت داشتن پنجه‌های زیاد و کوتاهی طول بوته نسبت به ارقام محلی که اغلب پابلند و کم پنجه می‌باشد حساسیت بیشتری دارند. درجه خسارت هر رقم با میزان حساسیت آن بیماری و درجه شدت آن ارتباط مستقیم داشتند و با زیاد شدن آنها درجه خسارت نیز بیشتر می‌شود. نتایج حاصل از بررسی ارقام و لاینها مربوط به آزمایشات پدیگری، مقایسه عملکرد مشاهده‌ای و ارقام کیفی بخش اصلاح بذر که بصورت خشکه در خزانه بلاست کشت گردید نشان داد که از 79 لاین و رقم، تعداد 69 لاین و رقم بین 0-3 یعنی مقاوم تعداد 4 لاین نمره بین 4-5 یعنی حساسیت متوسط و تعداد 6 لاین نمره بین 6-9 یعنی حساس بودند و بعبارت دیگر مقاومت نسبی ارقام و لاینها مربوط به آزمایشات مختلف که بررسی بلاست گردن مورد ارزیابی قرار گرفت که همگی نسبت به عامل بیماری مقاومت نشان دادند. این نتایج نشان دهنده آن است که بسیاری از لاینها در مقابل سوشهای قارچ عامل بیماری بلاست در مازندران دارای ژنهای مقاوم می‌باشند و یا بعبارت دیگر نژادهای منابع قارچ در مازندران دارای ژنهای غیر بیماریزای روی لاینهای حاصل از دورگ‌گیری در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران می‌باشند. بررسی نشان می‌دهد که ژنهای مسئول مقاومت در مقابل بلاست غالب بوده و براحتی به نسلهای بعدی منتقل می‌گردد.

بررسی لاینها و ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد

متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور دستیابی به ارقام و لاینهای برتر با صفات مطلوب در این بررسی تعداد 131 لاین و رقم بصورت مشاهده‌ای در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی و 40 لاین و رقم با طرح بلوکهای کامل تصادفی در قالب دو آزمایش مقایسه عملکرد A, B در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی بشرح زیر حاصل شده است : -1 از بین لاینهای آزمایش مقدماتی که محصول آنها به روش رسم نمودار با شاهد والفجر و ریحان مقایسه شده است . جمعا تعداد 19 لاین و رقم با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و مزان عملکرد برای ادامه بررسی در سال بعد انتخاب گردید. -2 در آزمایشات مقایسه عملکرد و که محصول آنها به تجزیه واریانس و روش LSD مقایسه شده است برتری محصول سه رقم در سطح 1 درصد و چهار رقم در سطح 5 درصد دارای برتری معنی‌دار بوده است . بالاترین میزان عملکرد مربوط به Gloria "s" / Come "S" با محصول 6804 کیلوگرم در هکتار و 39 درصد برتری نسبت به شاهد می‌باشد. چهار لاین آزمایش با توجه به نتایج سالهای گذشته جهت شرکت در آزمایش یکنواخت منطقه معتدل در نظر گرفته شد.

بررسی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سیتوریوز برگ در نقاط مختلف ایران

متن کامل در سایت امید فایل 

200 ژنوتیپ پیشرفته گندم دیم در مناطق مراغه، گرگان، اهواز و ایلام که از مناطق آلوده این بیماری هستند و همچنین در گلخانه با ایجاد آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای یادداشت برداری عکس العمل این ارقام در مزرعه از روش ساری-پریسکات استفاده شد. در این سال در اهواز و ایلام بعلت عدم بارندگی بیماری پیشرفت چندانی نداشت ولی در گرگان آلودگی بالائی ظاهر شد. در ارزیابی مواد در این منطقه 6/74 درصد بدون آلودگی، 6/5 درصد مقاوم و 8/0 درصد نیمه حساس و 19 درصد مقاوم تشخیص داده شدند. برای ارزیابی در مرحله گیاهچه ای، نمونه هایی از مناطق آلوده جمع آوری و روی محیط Yeast Malt Agar تکثیر و خالص سازی گردید. ارزیابی مواد در گلخانه در دست انجام می باشد.