بررسی و مقایسه لاینها و ارقام نخود تیپ کابلی (پائیزه)


متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول نخود که واجد صفات زراعی مطلوب مقاوم به بیماریها و سازگاری با شرایط آب و هوائی استان این بررسی به شرح زیر انجام می‌گیرد. -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی، -2 آزمایش A1 - A2 - Test، الف - آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید: در این آزمایش مجموعا 61 لاین به همراه سه رقم شاهد شرکت دارند که آزمایش بین‌المللی خزانه نخود سفید زمستانی سال 96 انتخاب شده‌اند و در یک طرح لاتیس ساده مورد بررسی قرار خواهند گرفت . ب - در آزمایشات A1, A2 Test نخود سفید تعداد 24 لاین و رقم انتخاب شده از آزمایش مقدماتی سال 74-75 بطور جداگانه در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد مقایسه قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده استفاده از محاسبات آماری بلوکهای کامل تصادفی تجزیه واریانس و میانگینها با استفاده از آزمون L.S.D مقایسه می‌شوند. در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمولی زراعی، ارقام از نظر مقاومت ، مقاومت به سرمای زمستانه و بهاره نیز مطالعه می‌شوند و ارقامیکه مناسب جهت کشت انتظاری بوده و عملکرد آنها بیشتر از شاهد و در سطح 1 درصد و 5 درصد معنی‌دار باشند جهت آزمایشات بعدی انتخاب می‌شوند.

مبارزه با بیماری خشکیدگی گوجه‌فرنگی با استفاده از ارقام و تاریخهای مختلف کشت

متن کامل در سایت امید فایل 

برای کنترل عوامل قارچی خاکزی عارضه خشکیدگی گوجه‌فرنگی که عمدتا قارچهای Rhizoctonia solani , Phytophthora nicotiana var parasitica , Fusarium solani , Colletotrichum coccodes در ناحیه ریشه و طوقه آن گزارش شده است ، از هشت رقم گوجه‌فرنگی متحمل به بیماری ریشه‌ای همراه با شاهد محلی استفاده شد. بذور در اسفندماه در خزانه کشت شدند و نشاها در تاریخهای 15 و 25 فروردین و 5 و 15 اردیبهشت به زمین اصلی با سابقه آلودگی به بیماریها در ایستگاه تحقیقات ورامین بصورت طرح اسپلیت پلات با فاکتور اصلی تاریخ کشت و فاکتور فرعی ارقام در چهار تکرار بصورت دوخطی کشت شدند. آماربرداری از میزان آلودگی در مراحل مختلف رویشی گیاه و همچنین میزان تولید میوه انجام شد. براساس تجزیه واریانس و آزمون دانکن رقم، تاریخ کشت و اثر متقابلشان در سطح 1 درصد معنی‌دار گردید. در بررسی میانگینها مشخص گردید تاریخ کشت سوم (5 اردیبهشت ) و ارقام Calj Hyb 579

بررسی امکان انتقال نر عقیمی سیتوپلاسمی به تعدادی از واریته های برنج ایرانی از طریق امتزاج پرونوپلاست

متن کامل در سایت امید فایل 

با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی ثبت شده در مورد ارقام موجود در موسسه تعداد 16 رقم انتخاب و با واریته نر عقیم سیتوپلاسمی (58025) تلاقی داده شد که 10 عدد از این تلاقی ها با موفقیت انجام پذیرفت. با بررسی F1 های حاصله ارقامی که پاسخ مثبت به نر عقیمی می دهند (یعنی F1 آنها عقیم است) انتخاب خواهند شد و مراحل کشت جنین، تهیه سوسپانسیون سلولی و تهیه پروتوپلاست و امتزاج پروتوپلاست بر روی بذر حاصله از این ارقام انجام خواهد پذیرفت.

بررسی و مقایسه و سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آذربایجان غربی

متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور دستیابی ارقام یا لاین مطلوب از نظر عملکرد و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه آذربایجان غربی و مقاوم به سرما و متحمل در مقابل آفات و بیماریها (با توجه به حساسیت رقم گرده محلی به بیماریهای لکه قهوه ای) تعداد 10 لاین و رقم حاصل از آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد 28 لاین مقاوم به سرما ارسالی از معاونت مازندران و 54 لاین و رقم ارسالی از مراکز مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قره ضیاء الدین و زیوه (مناطق عمده کشت برنج در استان) در دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند. کشت مستقیم و عملیات داشت شامل کوددهی، وجین و آبیاری و برداشت و عملیات بعد از برداشت بصورت دستی انجام گرفت. طی فصول زراعی از صفات مختلف شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد پر و پوکی، واویه برگ پرچم طول و عرض برگ پرچم و برگ زیر پرچم، تعداد پنجه، تعداد روز تا 65% خوشه دهی و تعداد تا 65% رسیدگی، تیپ خوشه و مقاومت به بیماریها و نهایتاً عملکرد و وزن هر دانه یاداشت برداری و بذر بعد از توزین جهت تجزیه کیفی از نظر تعداد آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل به موسسه ارسال شدند. نتایج اولیه حاصل از تجزیه مرکب با توجه به عدم معنی دار بودن تست بار تلت نشان از برتری عملکرد ارقام و لاینهای K39-66-1-1-2, L1Ido و IR14-1-1-2-74014 هر کدام به ترتیب با میانگین عملکرد 8، 5059، 8، 50338، 3، 4940 کیلوگرم در هکتار می باشند.