بررسی کیفیت نانوایی کالیتوارهای گندم و وضعیت نان در ایلام


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور بررسی کیفیت نانوایی ارقام گندم در استان ایلام ، در سال زراعی 78-77 نه رقم از ارقامی که در استان در سطح وسیع کشت شده بودند ، به میزان پنج کیلو جمع آوری شدند. برای ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام ، آزمایشهایی از قبیل اندازه گیری مقدار پروتئین به روش کلدال ، فارینوگراف ، رسوب زلنی ، اندازه گیری عدد فالینگ ، آمیلوگراف ، اکستنسوگراف و اندازه گیری درصد رطوبت در خلاء انجام گرفت . نتایج نشان داد که ارقام از نظر درصد پروتئین اختلاف معنی دار دارند و بیشتر آنها در گروه پروتئین ضعیف یا متوسط قرار می گیرند . تمام ارقام از نظر کیفیت گلوتن ضعیف هستند و کیفیت نانوایی بسیاری پائینی دارند. همچنین در ایلام به دلیل نبودن سیلوهای مناسب برای ذخیره گندم از چهار باب انبار ساده مسقف استفاده می شود که این انبارها اصولا برای ذخیره گندم ساخته نشده و برای ذخیره آنها مناسب نیستند و این چهار انبار دارای ظرفیت 20 هزارتن هستندکه به دلیل کمبود جا معمولا بیشتر از ظرفیت فوق گندم در انبار نگهداری می شوند . در بعضی موارد گندم ها در محوطه کارخانه آرد نگهداری می شوند تا به آرد تبدیل گردند . متاسفانه در اینانبارها عملیاتی که در سیلوها برای کاهش دما و ضد عفونی دانه ها بطور مکانیزه صورت می گرد امکان ندارد.

بررسی مقایسه عملکرد ارقام برنج در مناطق سردسیر

متن کامل در سایت امید فایل 

نتیجه: این طرح که سومین سال اجرای خود را طی میکند در دو ناحیه فیروزه‌جاه بابل و کیاسر ساری باجراء درآمده، بطوریکه بین تیمارها در دو ناحیه اختلاف معنی‌داری وجود داشته است که تعدادی از ارقام نسبت به شاهد (رقم بومی منطقه) افزایش عملکرد مطلوبی را نشان میدهد، از آنجائیکه هنوز تجزیه مرکب صورت نگرفته است فلذا نتایج نهائی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

سلکسیون طالبی سمسوری

متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور خالص‌سازی طالبی سمسوری مغز سبز این طرح بروش انتخاب توده‌ای ساده بمدت 4 سال در منطقه ورامین به مرحله اجرا درآمد. صفات مورد نظر در این سلکسیون عبارتند از: یکنواختی در رسیدن محصول، درصد قند میوه که بین 10-12 درصد مطلوب است ، رنگ گوشت میوه (سبز)، اندازه حفره داخلی میوه و ضخامت گوشت میوه، داشتن شکل مناسب میوه و شبکه‌بندی بر روی پوست میوه، فرم مناسب بوته و مقاومت نسبت به بیماری‌های شایع در منطقه. بدین منظور از توده اولیه طالبی سمسوری میوه‌های مورد نظر از بوته‌های انتخابی که دارای صفات مطلوب فوق بودند انتخاب و در سال بعد نیمی از بذور هر کدام از میوه‌های انتخابی در دو خط بطول 5 متر کشت گردیده و عمل سلکسیون بر روی آنها انجام و نتایج برتر از میوه‌های انتخابی سال قبل مشخص گردید در سال بعد بذور مربوطه به میوه‌هایی که نتایج برتری داشتند و از سال قبل در انبار نگهداری شده بودند بصورت بالک و با رعایت فاصله ایزولاسیون استاندارد از سایر مزارع طالبی کشت شده و سلکسیون مجدد بهمان طریقی که توضیح داده شد در مورد آنها اعمال گردید. در ادامه اجرای این طرح و پس از پایان 4 سال سلکسیون به روشی که گفته شد جمعیت اصلاح شده حاصله با توده اولیه توسط آزمون T مورد مقایسه قرار گرفته تا اینکه سلکسیون انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد.