دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

مقدمه......................................................................................................... 1

1.کلیات...................................................................................................... 3

1.سؤال های تحقیق...................................................................................... 3

1-2.فرضیه............................................................................................... 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 4

1-4. اهداف تحقیق...................................................................................... 5

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه.............................................................................. 6

1-6. روش تحقیق:...................................................................................... 6

2.چند نکته در احوال شیخ................................................................................. 7

3.مفاهیم.................................................................................................... 11

3-1. سعادت و شقاوت در لغت..................................................................... 11

3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت................. 15

افلاطون:............................................................................................. 15

ارسطو:.............................................................................................. 19

فارابی:............................................................................................... 27

فصل اول: چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا........................................ 32

1-1. تعریف لذت:.................................................................................... 34

1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏................................................................ 40

1-3. مصداق سعادت نهایی انسان................................................................... 41

1-4. نکات............................................................................................. 45

نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت............................................................ 45

نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:........................................................ 46

نکته 3- میزان تأثیر  بدن  و عوامل خارجی در سعادت...................................... 47

نکته 4-  اینکه سعادت امری اخروی است:.................................................... 48

نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف................................................................. 49

1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت....................................................................... 49

1-6.  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات.................................................... 59

جمع بندی فصل........................................................................................ 61

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت................................................................ 64

متن کامل در سایت امید فایل 

1.عقل عملی و عقل نظری............................................................................ 64

1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)............................................. 64

1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی............................................................ 70

1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی.............................................................. 71

1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری.............................................................. 72

  1. نسبت نظر و عمل................................................................................... 74

2-1. اهمیت وتأثیر عمل:......................................................................... 75

2-2. چرایی تأثیر عمل........................................................................... 77

2-3. راه استکمال قوه عملی..................................................................... 79

2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان............................ 81

2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر:............................................................... 84

2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر................................................................. 86

نتیجه گیری................................................................................................. 86

منابع و مآخذ............................................................................................... 94

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا