اندازه‌گیری سینتیکی – کاتالیتیکی نیتریت به روش پالس پلاروگرافی تفاضلی و تعیین عدد حلال‌پوشی یونی کاتیون‌های قلیایی خاکی با دی‌متیل‌فرمامید به روش NMR


متن کامل در سایت امید فایل 

مقادیر بسیار کم یون نیتریت با صحت و حساسیت بالا به روش پالس‌پلاروگرافی تفاضلی و براساس اثر آن در اکسیداسیون نیل‌بلوA در حضور سدیم برومات در محیط اسیدی، در 25 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده است . سرعت واکنش بوسیله اندازه‌گیری کاهش جریان پیک پالس‌پلاروگرافی نیل بلو A ثبت گردید. نیتریت در دامنه غلظت 2/5-115/0 و 115/0-2070/0 نانوگرم بر میلی‌لیتر بوسیله زمان ثابت به ترتیب در 2 و 3 دقیقه اندازه‌گیری شده است . حد تشخیص این روش 0/4 نانوگرم بر میلی‌لیتر می‌باشد. اثر بیش از 40 یون در تعیین نیتریت مورد مطالعه قرار گرفت . این روش برای تعیین مقدار نیتریت در آب رودخانه و آب شهر مورد استفاده قرار گرفت . روش رزونانس مغناطیسی هسته پروتون برای تعیین عدد حلال‌پوشی کاتیون‌های خاکی با دی‌متیل‌فرمامید در حلال نیترومتان بعنوان حلال بی‌اثر مورد استفاده قرار گرفته است . اساس این روش ، اندازه‌گیری فرکانس‌های رزونانس پروتون‌های دی‌متیل فرمامید بر حسب تابعی از نسبت مولی دی‌متیل‌فرمامید به یون فلزی در غلظت ثابت یون فلزی می‌باشد. میانگین عدد حلال‌پوشی کاتیون‌ها در هر نسبت مولی، از جابجایی شیمیایی فرکانس رزونانسی محاسبه و برحسب نسبت مولی رسم گردید. عدد حلال‌پوشی کاتیون‌های قلیایی خاکی، در غیاب و در حضور آب از مقدار حد میانگین عدد حلال‌پوشی نسبت مولی دی‌متیل‌فرمامید به یون فلزی، برای یون Mg2+، 4 و برای یون‌های Ca2+، Sr2+ و Ba2+ حدود 5 بدست آمده است . همچنین، تغییرات فرکانس‌های رزونانس آب بر حسب نسبت مولی دی‌متیل‌فرمامید به یون فلزی نیز برای تعیین عدد حلال‌پوشی کاتیون‌های فوق با دی‌متیل‌فرمامید، مورد استفاده قرار گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *