بررسی و مقایسه عملکرد نخود سفید


متن کامل در سایت امید فایل 

در این تحقیق 2 آزمایش بشرح زیر بمرحله اجراء درآمد: -1 آزمایش Al-Test شامل تعداد 11 لاین و یک رقم شاهد کوروش در مجموع 12 لاین رقم که در طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و در زمان گلدهی و غلافبندی آبیاری انجام پذیرفت . در این آزمایش تعداد 7 رقم نسبت به شاهد افزایش محصول داشتند که بیشترین عملکرد مربوط است به رقم Flip-89-44C با عملکرد 3123 کیلوگرم در هکتار و رقم Flip-90-96C با عملکرد 3079 کیلوگرم در هکتار که از نظر آماری در سطح 1 درصد با شاهد تفاوت معنی‌دار داشته و در گروه (A) قرار گرفتند. -2 آزمایش A2-Test شامل تعداد 11 لاین بهمراه رقم شاهد کوروش در مجموع 12 لاین و رقم که در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و در شرایط دیم این آزمایش اجراء گردید بعلت کمبود بذر و پایین بودن درصد قوه نامیه ارقام این آزمایش در سال زارعی 1372 - 1373 و در سال زراعی 1373 - 1374 مجددا اجرا خوهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *