مبارزه با بیماری خشکیدگی گوجه‌فرنگی با استفاده از ارقام و تاریخهای مختلف کشت


متن کامل در سایت امید فایل 

برای کنترل عوامل قارچی خاکزی عارضه خشکیدگی گوجه‌فرنگی که عمدتا قارچهای Rhizoctonia solani , Phytophthora nicotiana var parasitica , Fusarium solani , Colletotrichum coccodes در ناحیه ریشه و طوقه آن گزارش شده است ، از هشت رقم گوجه‌فرنگی متحمل به بیماری ریشه‌ای همراه با شاهد محلی استفاده شد. بذور در اسفندماه در خزانه کشت شدند و نشاها در تاریخهای 15 و 25 فروردین و 5 و 15 اردیبهشت به زمین اصلی با سابقه آلودگی به بیماریها در ایستگاه تحقیقات ورامین بصورت طرح اسپلیت پلات با فاکتور اصلی تاریخ کشت و فاکتور فرعی ارقام در چهار تکرار بصورت دوخطی کشت شدند. آماربرداری از میزان آلودگی در مراحل مختلف رویشی گیاه و همچنین میزان تولید میوه انجام شد. براساس تجزیه واریانس و آزمون دانکن رقم، تاریخ کشت و اثر متقابلشان در سطح 1 درصد معنی‌دار گردید. در بررسی میانگینها مشخص گردید تاریخ کشت سوم (5 اردیبهشت ) و ارقام Calj Hyb 579

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *