مطالعه همبستگی بین عملکرد و اجزای آن و برخی صفات مورفولوژیکی جو از طریق تجزیه علیت


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات و نیز روابط علت و معلولی بین آنها در گیاه جو، تعداد 25 رقم و لاین پیشرفته از جوهای شش ردیفه انتخاب شد. کاشت در پائیز سال 1371 با تراکم 350 بوته در متر مربع در کرتهای 10 متر مربعی در مزرعه تحقیقات بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام گرفت . در حین فصل رشد و نیز بعد از برداشت 19 صفت عملکرد دانه، طول دوره رشد رویشی، طول دوره پرشدن دانه، سطح برگ پرچم، دوام سطح برگ پرچم، سطح دم سنبله، دوام سطح دم سنبله،سطح غلاف برگ پرچم، دوام سطح غلاف برگ پرچم، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول ریشک ، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و شاخص برداشت اندازه‌گیری شدند و برای اندازه‌گیری هر صفت 10 نمونه تصادفی در هر رقم در نظر گرفته شد که در محاسبات آماری، میانگین 10 نمونه وارد شدند. با استفاده از رگرسیونهای چندمرحله‌ای، مناسب‌ترین مدل رگرسیونی برای عملکرد دانه، عملکرد کاه، شاخص برداشت ، وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله تشکیل شد. سپس با استفاده از روش تجزیه علیت ، همبستگی بین صفات به اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تفکیک گردید. با توجه به همبستگی و نیز تجزیه علیت عملکرد، تعداد دانه در سنبله مهمترین جزء موثر بر عملکرد دانه تشخیص داده شد، هم چنین در مورد عملکرد کاه بیشترین تاثیر را طول دوره رشد رویشی داشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *