اثرات فاصله ردیف و میزان بذر بر روی عملکرد دانه گندم لاین امید بخش M-75-10


متن کامل در سایت امید فایل 

الگوی کاشت و میزان بذر مصرفی یکی از راه کارهای افزایش عملکرد در واحد سطح است که لازم است در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی اثرات فاصله خطوط و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین امیدبخش (M75-75-10)، آزمایشی در سال زراعی 79-1378 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. سه فاصله ردیف (5/12، 6/15، 7/18 سانتی متر) و هفت میزان بذر (310، 320، 330، 340، 350، 360 و 370 بذر در متر مربع) با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده نواری بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که بالاترین عملکرد دانه از کمترین فاصله خطوط (5/12 سانتی متر) به دست می آید. علاوه بر این مناسب ترین تراکم برای دستیابی به عملکرد مطلوب، 340 گیاهچه در مترمربع می باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که افزایش عملکرد دانه ناشی از افزایش تعداد سنبله در واحد سطح بوده و فاصله ردیف همبستگی معنی داری با تعداد سنبله در واحد سطح دارد. با افزایش تراکم بوته، تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد بیولوژیکی گیاه افزایش داشت در حالیکه طول سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله کاهش یافت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *