بررسی تاثیر پتاسیم بر روی عملکرد پسته


متن کامل در سایت امید فایل 

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار پتاس (صفر، 100، 200، 300) کیلوگرم K2O در هکتار در چهار تکرار پیاده شده است . هر تیمار شامل بیست اصله درخت می‌باشد که محصول شش درخت برداشت و کلیه اندازه‌گیریها از جمله (وزن محصول تر با پوست و خوشه و بدون آن، وزن خشک و درصد خندان و پوکی و تعداد دانه در انس و ...) انجام شده است . تجزیه آماری کلیه فاکتورهای مربوط به عملکرد در سال 1373 در سطح 5 درصد معنی‌دار نبوده نبوده و همچنین تجزیه آماری مربوط به عملکرد خشک در سال 1374 نیز معنی‌دار نیست . اما Fs مربوط به تیمار نسبت سالهای قبل افزایش یافته و به Ft جدول کمی نزدیک شده است در این سال عملکرد خشک تیمارهای K2oo , Ko نسبت به سال قبل افزایش ولی در تیمار K3oo کاهش نشان می‌دهد در تجزیه شیمیایی برگ میزان پتاسیم در تیمار K3oo نسبت به سایر تیمارها بویژه Ko افزایش نشان می‌دهد و نمونه‌برداری خاک و تجزیه آن حاکی از کمبود پتاسیم نسبت به حالت بهینه دارد و نیز ضریب همبستگی نسبتا بالایی در مورد تیمارهای کودی اعمال شده و میزان و میزان پتاس موجود در عمق 40-60 سانتیمتری بدست آمده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *