تعیین مناسبترین رقم مقاوم کلزا به شوری آب آبیاری


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور تعیین ارقام کلزای متحمل به شوری تعداد 28 رقم کلزا جهت ارزیابی حدود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی مورد آزمایش قرار گرفتند . ارقام مذکور در چهار تیمار شوری 15، 11، 7 و 3 دسی زیمنس بر متر در آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج نشان داد که شوری و رقم در سطح یک درصد بر جوانه زنی کلزا تاثیر معنی دار داشته و اثر متقابل آنها نیز در سطح پنج درصد اثر معنی دار نشان داد و با افزایش شوری، درصد جوانه زنی ارقام کاهش یافت . از بین ارقام چهار رقم نسبتا متحمل که جهت مناطق سرد و معتدل سرد توصیه شده اند جهت انجام آزمایش مزرعه ای انتخاب گردیدند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *