بررسی آلودگی هوای سیلوهای مشهد به قارچ‌های آلرژی‌زا و توکسیژنیک و اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های رسوبی ضدآسپرژیلوس و اکتینومیست‌های ترموفیلیک در سرم کارگران


متن کامل در سایت امید فایل 

دراین بررسی که به مدت ده ماه در رابطه با وضعیت آلودگی هوای سیلوهای شهر مشهد به عوامل قارچی صورت گرفت . در مجموع 8946 کلنی شمارش گردید که شامل 24 نوع عامل قارچی می‌باشد. در سیلوی جدید، 18 نوع قارچ شناسایی شد که مجموعا" 2098 کلنی را تشکیل می‌دادند و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z سفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بوده که مربوط به پنی‌سیلیوم می‌باشد. در سیلوی قدیم، 13 نوع قارچ تشخیص داده شده که شامل 2740 کلنی می‌باشد و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z صفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بوده که مربوط به آسپرژیلوس می‌باشد. در حالیکه در آسیاب ، 17 نوع عناصر قارچی با تعداد 1035 کلنی مورد شناسایی قرار گرفت که طبق آزمون Z، کمترین مقدار Z صفر و بیشترین مقدار آن، 48ˆ10 بوده که مربوط به آسپرژیلوس می‌باشد. همچنین در انبار آرد، 5 نوع قارچ مشاهده گردید که تعداد 73 کلنی را تشکیل می‌دادند. نتیجه تست کانترایمونوالکتروفورزیس (Cie) با استفاده از سرم کارگران سیلو، افراد شاهد و آنتی‌ژن استاندارد آسپرژیلوس فومیگاتوس نشان می‌دهد که 11 نفر از کارگران (4ˆ18 درصد) و 2 نفر از افراد شاهد (4ˆ3 درصد) دارای آنتی‌بادیهای رسوبی ضدآسپرژیلوس می‌باشند. براساس آزمون فیشر (P) اختلاف معنی‌داری از نظر پاسخ سرولوژیکی، بین کارگران و افراد شاهد در گروههای سنی 40-50 و 50-60 سال مشاهده گردید. آزمون کوکران نیز در مجموع اختلاف معنی‌داری را بین کارگران سیلو و افراد شاهد نشان داد (Z=2/7) . همچنین با استفاده از این تست و کاربرد آنتی‌ژنهای استاندارد اکتینومیست‌های ترموفیلیک ، 16 نفر از کارگران (27 درصد) و 5 نفر از افراد شاهد (4ˆ8 درصد) دارای پاسخ مثبت بودند. و طبق آزمونهای مجذور کای (K)2 و فیشر (P) در گروههای سنی 40-50 و 60-50 سال، اختلاف معنی‌داری از نظر پاسخ سرولوژیکی بین کارگران و افراد شاهد مشاهده شد. آزمون کوکران نیز در مجموع اختلاف معنی‌داری را بین کارگران سیلو و افراد شاهد نشان داد. (Z=2/7).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *