بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی اصفهان


متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور تعیین مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی در این تحقیق زمان گلدهی و میزان باروری ارقام گلابی کوشیا، سردرود و بارتلت بعنوان تلقیح کننده و ارقام گلابی سبری، شاه میوه، نطنزی بعنوان تلقیح شونده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه خمینی شهر و نطنز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که رقم کوشیا با 90 درصد تداخل زمان گلدهی و 5 درصد باروری برای گلابی رقم سبری، رقم بارتلت با 85 درصد تداخل زمان گلدهی و 2/5 درصد باروری برای گلابی رقم شاه میوه و رقم سردرود و شاه میوه با 80 درصد تداخل زمان گلدهی و 5/4 درصد باروری برای گلابی رقم نطنزی مناسبترین تلقیح کننده بوده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *