تعیین بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد روغن در منطقه شهرکرد


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت برای ژنوتیپ های کلزا و بررسی اثر متقابل این دو عامل در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه که از اهمیت به سزایی برخوردار است، این تحقیق به صورت طرح اسپلیت پلات در سه تکرار به مورد اجرا گذارده شد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 تاریخ کاشت و 3 رقم کلزا بود. فاکتور تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در چهار سطح از20 شهریور ماه به فواصل ده روز و فاکتور فرعی، ارقام زمستانه کلزا شامل Okapi , Fornax , SLM.046 بود. هر کرت آزمایشی شامل 4 خط کاشت به طول10 متر و فواصل30 سانتی متر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد: تاریخ کاشت 9 مهر ماه بهترین تاریخ کاشت و رقم Okapi با میانگین 3668 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *