بررسی و ارزیابی مشخصات ریشه گندم در رابطه با مقاومت به کم‌آبی و اثرات عمیق کاشت در آزمایشات گلخانه‌ای


متن کامل در سایت امید فایل 

در سال زراعی 1373-1374 تعداد 196 شماره گندم از کلکسیون غلات بمنظور تعیین مقاومت آنها به خشکی با استفاده از طرح لاتیس ساده در دو تکرار در شرایط دیم کشت گردید پس از برداشت و تعیین عملکرد با انجام محاسبات آماری تعداد 9 شماره گندم که برتر از بقیه بودند انتخاب شدند. ارقام انتخابی جهت بررسی مشخصات ریشه از قبیل طول ریشه - تعداد ریشه و طول کلئوپتیل و ارتباط این صفات با عامل مقاومت به خشکی در آزمایشگاه در سه محیط رویش آب - پلی‌اتیلن‌گلیکول و 6 bar پلی اتیلن‌گلیکول 10 bar با استفاده از طرح اسپلیت پلات در سه تکرار کشت گردیدند و صفات مورد نظر اندازه‌گیری شد. پس از محاسبات آماری و انتخاب ارقام برتر همبستگی بین صفات تعیین شد و بدلیل کم‌بودن دامنه تغییرات عملکرد منفی‌بودن ضریب همبستگی بین عامل مقاومت به خشکی (عملکرد) و صفات تعیین شده در آزمایشگاه همبستگی معنی‌دار وجود نداشت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *