بررسی و مقایسه لاینها و ارقام نخود تیپ کابلی (پائیزه)


متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول نخود که واجد صفات زراعی مطلوب مقاوم به بیماریها و سازگاری با شرایط آب و هوائی استان این بررسی به شرح زیر انجام می‌گیرد. -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی، -2 آزمایش A1 - A2 - Test، الف - آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید: در این آزمایش مجموعا 61 لاین به همراه سه رقم شاهد شرکت دارند که آزمایش بین‌المللی خزانه نخود سفید زمستانی سال 96 انتخاب شده‌اند و در یک طرح لاتیس ساده مورد بررسی قرار خواهند گرفت . ب - در آزمایشات A1, A2 Test نخود سفید تعداد 24 لاین و رقم انتخاب شده از آزمایش مقدماتی سال 74-75 بطور جداگانه در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد مقایسه قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده استفاده از محاسبات آماری بلوکهای کامل تصادفی تجزیه واریانس و میانگینها با استفاده از آزمون L.S.D مقایسه می‌شوند. در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمولی زراعی، ارقام از نظر مقاومت ، مقاومت به سرمای زمستانه و بهاره نیز مطالعه می‌شوند و ارقامیکه مناسب جهت کشت انتظاری بوده و عملکرد آنها بیشتر از شاهد و در سطح 1 درصد و 5 درصد معنی‌دار باشند جهت آزمایشات بعدی انتخاب می‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *