بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام کلزا


متن کامل در سایت امید فایل 

این تحقیق به منظور تعیین تراکم کاشت مناسب برای ارقام کلزا در شرایط منطقه انجام گرفت. برای اجرای این بررسی از طرح آماری اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید. چهار تراکم کاشت 25،30،35 و20 سانتی متر و فاصله بوته بین ردیف به عنوان فاکتور فرعی و چهار رقم کلزا 7045/91 , Option 501 , Hyola 308 , Hyola 401 , P.F- به عنوان فاکتور اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از کاشت رقم Hyola 308 در تراکم20 و25 سانتی متر فاصله بوته بین ردیف به ترتیب با میانگین 4788 ، 4607 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *