انتقال ژنهای کیتیناز و گلدکاناز به گندم به منظور افزایش مقاومت گیاه به بیماریهای مهم قارچی گندم در ایران با استفاده از روش زیست پرتابی


متن کامل در سایت امید فایل 

از چهار محیط کالوس زایی زیر در قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با 10 تکرار جهت تعیین بهترین محیط کالوس زایی ارقام گندم الوند، فلات، آزادی، روشن، گلستان، قدس، یاواروس، استواک، شوا و تاروسه استفاده گردید . 1. محیط پایه ‏‎+MS‎‏ ویتامین های ‏‎+MS‎‏ آسپاراژین (‏‎mg/l‎‏150) +تیامین (‏‎mg/l‎‏40) +تو فور دی (‏‎mg/l‎‏ 2) +ساکاروز(‏‎g/l‎‏30)+آگار (‏‎g/l‎‏ 8) 2. محیط پایه ‏‎MS‎‏ + میواینوزیتول (‏‎mg/l‎‏100) + گلیسین (‏‎mg/l‎‏ 75) + گلوتامین (‏‎877mg/l‎‏) + آسپارتیک اسید (‏‎mg/l‎‏266)‎‏ + آرژنین (‏‎mg/l‎‏ 228) + کاینتین (‏‎mg/l‎‏ 0/2) + توفور دی (‏‎mg/l‎‏ 2)+ ‏‎GA3‎‏ (‏‎mg/l‎‏0/1) + ساکاروز (‏‎g/l‎‏ 30) + آگار (‏‎g/l‎‏ 8) 3. محیط پایه ‏‎MS‎‏ + ویتامین های ‏‎MS‎‏ + تو فوردی (‏‎mg/l‎‏ 2) + ساکاروز (‏‎g/l‎‏ 30) + آگار (‏‎g/l‎‏ 8) 4. محیط پایه ‏‎ ‏‎MS‎‏ + ویتامین های ‏‏‎MS‎‏ + تیامین (‏‎mg/l‎‏ 0/5) + گلوتامین (‏‎mg/l‎‏ 100 + تو فور دی (‏‎mg/l‎‏ 2 + نیاسین آمید (‏‎mM‎‏ 1 )+ ساکاروز (‏‎g/l‎‏ 30) + آگار (‏‎g/l‎‏ 8) پس از کالوس زایی از دو محیط زیر در قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار جهت تعیین بهترین محیط باززایی ارقام فوق الذکر استفاده گردید . 1. محیط پایه ‏‎MS‎‏ + ویتامینهای ‏‎MS‎‏ + ‏‎IAA‎ ‏(‏‎mg/l‎‏ 0/5) + ‏‎BAP‎‏ (‏‎mg/l‎‏ 1) + ساکارز (‏‎g/l‎‏ 30) + آگار (‏‎g/l‎‏8) 2. محیط پایه ‏‎MS‎‏ + ویتامینهای ‏‎MS‎‏ + تیامین (‏‎mg/l‎‏ 0/4) + آسپاراژین (‏‎g/l‎‏ 150) + ‏‎IAA‎‏ (‏‎mg/l‎‏ 0/5) + ‏‎BAP‎‏ (‏‎mg/l‎‏ 1) + ساکارز (‏‎g/l‎‏ 30) + آگار (‏‎g/l‎‏ 8)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *