مقایسه عملکرد لاینها برنج در آزمایش ناحیه‌ای


متن کامل در سایت امید فایل 

جهت بررسی و مقایسه عملکرد ارقام بومی همراه با سازگار امیدبخش بین‌المللی، ارقام امیدبخش شمال ایران و ارقام کیفی بین‌المللی که طی بررسی‌های سال گذشته در اصفهان سازگار بوده و انتخاب شده‌اند جمعا 11 لاین و رقم در دو منطقه لنجان و دستگرد در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. ارقام مورد بررسی عبارتند از: زاینده‌رود، 113، سازندگی، 97، 72، 232، نوگران، حسنی، 7335، حسن‌سرائی و رقم کیفی بین‌المللی A 10272-Ir97415-280-2-5-1. نتیجه تجزیه آماری عملکرد شلتوک خشک دستگرد بسیار معنی‌دار می‌باشد و در مقایسه میانگین‌های محصول بروش دانکن لاین امیدبخش 7335 مازندران با 7 تن محصول در هر هکتار بیشترین عملکرد و رقم حسنی با عملکرد 3/980 تن در هکتار کمترین محصول را داشته است . در منطقه لنجان نیز F ارقام بسیار معنی‌دار بوده است و ارقام زاینده‌رود، 113 و سازندگی با بالاترین عملکرد 9 تن در هکتار در گروه A قرار گرفته‌اند و رقم کیفی بین‌المللی A10272 با عملکرد 2 تن در هکتار کمترین محصول را داشته است . همچنین نتایج تجزیه مرکب دو منطقه نشان داده است که ارقام سازندگی، زاینده‌رود و 113 بترتیب با عملکرد 7/531، 7/443 و 7/355 تن در هکتار بیشترین محصول و در گروه A قرار گرفته‌اند و حسن‌سرائی با 3/580 تن در هکتار کمترین محصول را داشته و در گروه E قرار گرفته است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *