تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته و زمان کاشت لوبیاچیتی لاین 1-61-57


متن کامل در سایت امید فایل 

در این تحقیق جهت تعیین مناسبترین تراکم بوته جهت لوبیا چیتی لاین 1-61-57 از طرح بلوکهای دوبار خرد شده در 3 تکرار استفاده شد. که در آن زمانهای مختلف کشت (20 اردیبهشت - 5 خرداد و 20 خرداد) در کرتهای اصلی، فاصله خطوط کشت (50-70 سانتیمتر) در کرتهای فرعی و فواصل بوته روی خط (10-20-30 سانتیمتر) در کرتهای فرعی فرعی مورد بررسی قرار گرفتند که در بررسی اثرات در سال اول نتایج زیر بدست آمد: -1 مناسبترین زمان کاشت 10 اردیبهشت با تولید 2/296 تن در هکتار بوده است که بر طبق آزمون دانکن اختلاف معنی‌داری را در سطح 1 درصد آماری با دو تاریخ دیگر دارا بود. -2مناسبترین فاصله خطوط 50 سانتیمتر با تولید 1/966 تن در هکتار بوده است که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد دارا بوده است . -3مناسبترین فاصله بوته روی خط فاصله 10 سانتیمتر با تولید 2/300 تن در هکتار بوده که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری را در سطح 1 درصد دارا بوده است . -4در بررسی اثر متقابل سه جانبه تاریخ کاشت 10 اردیبهشت ، فاصله خطوط 50 سانتی‌متر و فاصله بوته روی خط 20 سانتیمتر با تولید 3/576 تن در هکتار بالاترین عملکرد را داشته که در سطح یک درصد تفاوت معنی‌داری را با سایر تیمارها دارا بوده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *