تعیین شاخصهای انتخاب مناسب برای افزایش تحمل به شوری در ارقام مختلف پنبه


متن کامل در سایت امید فایل 

جهت تعیین شاخص انتخاب برای تحمل به شوری در پنبه، چهل ژنوتیپ درشرایط تنش (سعدالدین) و شرایط شاهد (ایستگاه) کشت گردیدند صفات مختلف این ارقامن در هر دو شرایط اندازه گیری شد . با استفاده از برنامه های کامپیوتری مناسب وراثت پذیری عمومی، واریانس فتوتیپی و کوواریانس بین صفات محاسبه و شاخص مناسب انتخاب ارائه خواهد گردید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *