ارزیابی اجزا عمکرد و تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت ‏‎(Zea mays L.)‎‏ به منظور افزایش عملکرد دانه


متن کامل در سایت امید فایل 

از آنجا که عملکرد صفتی کمی و پلی ژنیک میباشد و از روش انتخاب مستقیم پیشرفت چندانی روی آن حاصل نمی شود ناگزیربه انتخاب غیر مستقیم خواهیم بود.یکی از روشهای موثر انتخاب غیر مستقیم استفاده از شاخصهای انتخاب است.بر این اسا س 1379 - 1378 پژوهشی مزرعه ای در دو منطقه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کوشکک و باجگاه انجام گرفت . دراین تحقیق 13 هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید و در طی 5 مرحله نمونه برداری نهایتا 35 صفت اندازه گیری شد و مورد محاسبه قرار گرفت.نمونه برداری در مراحل طویل شدن ساقه ، ظهور کامل گل تاجی ، شیری شدن دانه ، خمیری سخت و رسیدگی فیزیوبوژیک انجام شد.صفاتی که تفاوت معنی داری نشان دادند از نظر وراثت پذیری ، همبستگی ژنوتیپی باعملکرد ، ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی و پیشرفت ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مرحله 17 صفت جهت انجام تجزیه علیت انتخاب شد و نهایتا پس از انجام تجزیه علیت 12 صفت عملکرد دانه (تن در هکتار) ‏‎CGR4‎‏، طول بلال ، ‏‎NAR2, NAR3, LAI2, LAI4‎‏، تعداد ردیف در بلال طول میانگره در مرحله سوم ، تعداد گره در مرحله سوم ، ارتفاع گیاه در مرحله سوم و وزن بلال با پوشش در مرحله آخر نمونه برداری جهت تشکیل شاخصهای انتخاب مورد گزینش قرار گرفتند.اولین نوع شاخص از روش رابینسون تشکیل گردید که شاخص شامل صفات عملکرد دانه ‏‎NAR2,LAI2‎‏ تعداد ردیف در بلال و تعداد گره درمرحله سوم برترین شاخص از این نوع بود.شاخص سود ژنتیکی ، شاخص نوع دوم بود که در این شاخص ، شاخص شامل صفات ‏‎LAI4‎‏ و تعداد گره در مرحله سوم برترین شاخص بود.شاخص نوع سوم و چهارم از نوع شاخص اپتیمم بود که در نوع سوم وراثت پذیری صفات با علامتهای یکسان به عنوان ارزشهای اقتصادی صفات در نظر گرفته شد که برترین شاخص از این نوع شامل صفات عملکرد دانه و ‏‎NAR2‎‏بود و در شاخص نوع چهارم با توجه به علامت همبستگی ژنوتیپی صفات با عمکرد به این ارزشهای اقتصادی علامت متناسب داده شد که نهایتا برترین شاخص از این نوع نیز شامل صفات عملکرد دانه و ‏‎NAR2‎‏بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *