بررسی و مقایسه و سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آذربایجان غربی


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور دستیابی ارقام یا لاین مطلوب از نظر عملکرد و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه آذربایجان غربی و مقاوم به سرما و متحمل در مقابل آفات و بیماریها (با توجه به حساسیت رقم گرده محلی به بیماریهای لکه قهوه ای) تعداد 10 لاین و رقم حاصل از آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد 28 لاین مقاوم به سرما ارسالی از معاونت مازندران و 54 لاین و رقم ارسالی از مراکز مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قره ضیاء الدین و زیوه (مناطق عمده کشت برنج در استان) در دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند. کشت مستقیم و عملیات داشت شامل کوددهی، وجین و آبیاری و برداشت و عملیات بعد از برداشت بصورت دستی انجام گرفت. طی فصول زراعی از صفات مختلف شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد پر و پوکی، واویه برگ پرچم طول و عرض برگ پرچم و برگ زیر پرچم، تعداد پنجه، تعداد روز تا 65% خوشه دهی و تعداد تا 65% رسیدگی، تیپ خوشه و مقاومت به بیماریها و نهایتاً عملکرد و وزن هر دانه یاداشت برداری و بذر بعد از توزین جهت تجزیه کیفی از نظر تعداد آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل به موسسه ارسال شدند. نتایج اولیه حاصل از تجزیه مرکب با توجه به عدم معنی دار بودن تست بار تلت نشان از برتری عملکرد ارقام و لاینهای K39-66-1-1-2, L1Ido و IR14-1-1-2-74014 هر کدام به ترتیب با میانگین عملکرد 8، 5059، 8، 50338، 3، 4940 کیلوگرم در هکتار می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *