بررسی و تعیین مناسب ترین عمق کاشت در سنین مختلف نشاء در عملکرد پیاز روز کوتاه


متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور تعیین مناسبترین عمق کشت سنین مختلف نشاء پیاز روز کوتاه در استانهای جنوبی این بررسی در یک آزمایش استریپ پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. عمق کشت در پنج سطح 2،4،6،8،10سانتیمتر در کرتهای عمودی و سن نشاء در سه سطح 55،65،75 روز در کرتهای افقی قرار گرفتند. بذور پیاز بفاصله 10 روز در سه مرحله در خزانه کاشته شد و پس از سپری شدن دوره رویش در سنین یاد شده به زمینی اصلی منتقل گردید. عمل کاشت با خط کش مدرج در خطوط کاشت ایجاد شد. و سپس نشاءها در عمق های مورد نظر کاشته شد و آبیاری تا زمان استقرارنشاءها با فاصله کم صورت گرفت و پس از آن مواظبتهای زراعی براساس نیاز انجام ویادداشت برداریهای لازم ثبت گردید. پس از رسیدن محصول هر کرت جداگانه تورین بر روی و داده ها تجزیه واریانس یکساله صورت گرفت و میانگینها بروش دانکن مقایسه شد نتایج نشان داد: جیرفت: در رقم پریماورا سن نشاء 65 روز با عملکرد 55/72 تن در هکتار از دو سن دیگر با اختلاف معنی دار برتر شد و عمق نشاء اثر معنی دار در عملکرد نداشته است. ایرانشهر: در رقم پریماورا سن نشاء 75 روز با عملکرد 67/45 تن در هکتار از دو سن دیگر برتر شد ولی اختلاف معنی دار نبود و عمق 6 سانتیمتر با عملکرد 71/45 تن در هکتار در کلاس A قرار گرفت و برتر از بقیه بود. بوشهر: در رقم تگزاس ارلی گرانو دو سن نشاء 65 و55 روز با عملکرد 8/23 تن در هکتار در یک کلاس قرار گرفتند و برتر از 75 روز بود و بین سطوح عمق نشاء اختلاف معنی دار وجود نداشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *