بررسی و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام جدید پنبه


متن کامل در سایت امید فایل 

این تحقیق شامل دو آزمایش بشرح زیر است . الف - بهترین ارقام خارجی که در شرایط اقلیمی فارس توانسته اند صفات خوبی از خود نشان دهند با رقم تجارتی مورد کشت استان ( رقم بختگان ) مورد مقایسه عملکرد محصول قرا گرفته تا در صورت بهتر بودن هر یک از ارقام مورد بررسی جایگزین رقم بختگان گردد. ارقام مورد آزمایش عبارتند از : هوپی کالا، سیلند ب - در این تحقیق پنج رقم آکالا که با هسته تولید کننده رقم بختگان (آکالا )SJ2 دارای یک منشا هستند با رقم تجارتی منطقه ( بختگان ) مورد قیاس قرار می گیرد. در این بررسی صفات متحمل به بیماری محصول دهی ، کیفیت الیاف ، زودرسی وکیل مد نظر قرار می گیرند ارقام مورد بررسی عبارتند از Bakh tegan , A cala sjs , A cala sja - A cala sj3- A calasj2 , A cala sJ1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *