بررسی اثر چین برداری و تاریخ کاشت بر روی عملکرد بذر و علوفه دو رقم شبدر برسیم در مناطق شهر کرد


متن کامل در سایت امید فایل 

نتایج نشان داد که حداکثر عملکرد بذر به میزان Kg/ha 854 از رقم متحمل به سرما و تاریخ کاشت دهم اردیبهشت و بدون چین برداری بدست آمد. و تیمار بذرگیری از چین سوم بذری تولید نکرد. حداکثر علوفه خشک به میزان 433/11 تن در هکتار از تاریخ کاشت دوم + سه چین برداری و رقم متحمل به سرما بدست آمد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *