بررسی و تعیین نیاز انگور به ازت و فسفر و پتاسیم


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور تعیین نیاز غذایی انگور رقم سرخ فخری آزمایشی با سطوح صفر، 50 و 100 گرم ازت خالص برای هر درخت از منبع کودی اوره و صفر، 30، 60 گرم P2O5 برای هر درخت از منبع کودی سوپرفسفات‌تربیل‌وصفر، 25 و 50 گرم K20 برای هر درخت از منبع کودی سولفات پتاسیم و همچنین جهت بررسی اثر کود آلی بر کمیت و کیفیت انگور در سطح M0 و M1 به ترتیب عدم مصرف و مصرف 25 تن در هکتار کود حیوانی پوسیده (50 مترمکعب ) در سه تکرار برای دومین بار به مورد اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصله از اجزا سال دوم طرح مذکور نشان داد که: تاثیر هیچ یک از فاکتورهای آزمایشی و همچنین اثرات متقابل آنها بر عملکرد محصول از لحاظ آماری معنی‌دار نشده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *